PRIVĀTUMS


1. Personas datu apstrāde

1.1. Personas datus ievāc un apstrādā SIA TEMIDIO, reģistrācijas numurs 40203192443, juridiskā adrese Jelgavas iela 40, Rīga, LV-1004, turpmāk tekstā – TEMIDIO. TEMIDIO tikai ievāc un apstrādā personas datus, kurus nodevuši tās lietotāji, reģistrējoties TEMIDO interneta vietnē – temidio.lv/temidio.com, turpmāk tekstā – Vietne, un izmantojot Vietnē pieejamos pakalpojumus.

1.2. Vietnes lietotāji dod savu piekrišanu personas datu apstrādei. TEMIDIO apstrādā personas datus vienīgi balstoties uz piemērojamiem tiesību aktiem, un konkrēti Eiropas Savienības vispārējo datu aizsardzības regulu 2016/679 (tai skaitā ievērojot arī visus Latvijas republikas likumus).

1.3. TEMIDIO kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā.

1.4. Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.

2. Personas datu ievākšanas mērķis un termiņš

2.1. TEMIDIO ievāc un apstrādā personas datus tikai ar mērķi Vietnes lietotājiem nodrošināt TEMIDIO sniegto pakalpojumu saņemšanu. TEMIDIO uzglabās un apstrādās personas datus tikai uz laiku kamēr lietotāja profils ir aktīvs.

3. Personas datu ievākšanas veids

3.1. TEMIDIO ievāc datus par lietotāju vārdiem, uzvārdiem un e-pasta adresēm caur TEMIDIO reģistrācijas formu.

3.2. TEMIDIO ievāc pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamos datus (datus par juridiskās situācijas faktiskajiem apstākļiem) caur konkrētu pakalpojumu jautājumu-atbilžu formām.

4. Personas datu izpaušana trešajām personām

4.1. TEMIDIO neveiks personas datu izpaušanu trešajām personām.

5. Drošība un datu dzēšana

5.1. Visi personu dati, kas tiek ievākti TEMIDIO pakalpojumu sniegšanas laikā ir turēti drošībā. Tikai autorizēti TEMIDIO darbinieki ir tiesīgi piekļūt personas datiem un piekļuve tiek atļauta tikai ar mērķi atrisināt problēmas, kas saistītas TEMIDIO pakalpojumiem vai saistībā ar likumisku pieprasījumu no valsts institūcijām.

5.2. Ja lietotājs vēlas, lai viņa personas dati, kurus ievācis TEMIDIO tiek dzēsti, lietotājam jānosūta rakstisks pieprasījums TEMIDIO atbalsta komandai uz e-pastu [email protected]. Pēc pieprasījuma saņemšanas TEMIDIO dzēsīs kontu un visus personas datus, kas saistīti ar profilu.

5.3. Ja uzskatāt, ka TEMIDIO veic datu apstrādi, kas ir pretrunā ar Jūsu tiesībām vai neatbilstoši likumam, Jums ir tiesības:

5.3.1. pieprasīt TEMIDIO paskaidrojumus;

5.3.2. pieprasīt TEMIDIO novērst jebkādas radušās problēmas;

5.3.3. iesniegt sūdzību tieši personas datu apstrādi uzraugošajai iestādei, kurai ir tiesības izskatīt lietas par Jūsu personas datiem.

6. Tiešais mārketings

6.1. TEMIDIO izmanto tikai e-pasta adresi, lai nodotu ar TEMIDIO pakalpojumiem saistītas mārketinga ziņas, ja lietotājs ir devis attiecīgu piekrišanu Vietnē. Ja lietotājs nevēlas vairs saņemt tiešā mārketinga ziņas, lietotājam ir jāatsakās no tiešā mārketinga ziņām TEMIDIO e-pasta zemsvītras daļā.