Dzīvojamo telpu īres līgums

Īrē vai izīrē dzīvojamo telpu droši. Viss nepieciešamais īres tiesisko attiecību nodibināšanai 3 minūšu laikā.

  • Visi nepieciešamie dokumenti drošām īres attiecībām
  • Detalizēti paskaidrojumi par veicamajām darbībām
  • Izstrādājuši kvalificēti juristi

SAŅEMT PAKALPOJUMU

Cena: € 14,95

Kas ietilpst pakalpojumā?

Pakalpojums Dzīvojamo telpu īre ietver personalizētu, juridiski korektu un parakstīšanai gatavu dokumentu paketi – visu, kas nepieciešams drošu īres attiecību nodibināšanai, kā arī detalizētus skaidrojumus par veicamajām darbībām. Ja nepieciešama palīdzība, lasi - kā saņemt pakalpojumu.

Pakalpojumā ietverti šādi personalizēti dokumenti:

Dzīvojamo telpu īres līgums

Pieņemšanas-Nodošanas akts uzsākot īres attiecības

Pieņemšanas-Nodošanas akts izbeidzot īres attiecības

Apliecinājums par īres maksas saņemšanu

Apliecinājums par drošības naudas saņemšanu


Sistēma pati nosaka, kādi dokumenti ir nepieciešami un tie tiek sagatavoti automātiski, balstoties uz lietotāja sniegto informāciju. Piemēram, apliecinājums par īres maksas saņemšanu tiks sagatavots, ja lietotājs atzīmēs, ka īres maska tiek veikta skaidrā naudā. Dokumenti ir pieejami uzreiz pēc jautājumu formas aizpildīšanas un pakalpojuma apmaksas. Pakalpojumu ir izstrādājuši kvalificēti juristi un gala dokumentus ir iespējams lejupielādēt word formātā.


Kā tas strādā?


Kas jāņem vērā, slēdzot dzīvojamo telpu īres līgumu?


Īre vs. Noma

Īres un nomas attiecības, lai arī pēc savas būtības ir līdzīgas, proti, gan īres attiecībās, gan nomas attiecībās viena puse piešķir vai apsola otrai pusei par zināmus maksu kādas lietas lietošanu, tomēr starp abām tiesiskajām attiecībām ir būtiska atšķirība.

Īres attiecībās citai persona tiek nodotas telpas dzīvošanai, savukārt telpu nomas līgumu slēdz par nedzīvojamo telpu, piemēram, biroja vai ražošanas telpu lietošanu. Šāda attiecību nošķiršana ir svarīga, jo likuma normas nosaka atsevišķu regulējumu nomai un atsevišķu – īrei.

TEMIDIO pakalpojums - Dzīvojamo telpu īres līgums – nodrošina īres attiecību nodibināšanu.

Personas, kuras var slēgt īres līgumu

Izīrētājs var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs, kā arī atsevišķos gadījumos pašvaldība.

Par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā.

TEMIDIO piedāvātais pakalpojums – Dzīvojamo telpu īre ir piemērots gan gadījumiem, kad izīrētājs ir fiziska persona, gan gadījumos, kad izīrētājs ir juridiska persona.

Īres līgums stājas spēkā ar līguma parakstīšanas brīdi

Civillikuma 2124.pants nosaka, ka tiklīdz abas puses vienojas par nomas un īres līguma būtiskām sastāvdaļām, t.i. par priekšmetu un maksu, līgums uzskatāms par noslēgtu. No minētā panta izriet, ka īres līgums stājas spēkā līdz ar tā parakstīšanu un nav nepieciešams, lai telpas jau būtu nodotas īrniekam. Attiecīgi ar īres līguma noslēgšanas brīdi īrniekam ir tiesības prasīt dzīvojamās telpas nodošanu lietošanā atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

Telpas, kuras var tikt izīrētās

Dzīvojamās telpas īres līgumu var slēgt par atsevišķu dzīvokli, dzīvokļa daļu vai dzīvojamo māju. Par atsevišķu īres līguma priekšmetu nevar būt istabas daļa vai caurstaigājama istaba, kā arī palīgtelpas (virtuve, gaitenis, pieliekamā telpa u. c.). Par istabas daļas vai caurstaigājamas istabas lietošanu var noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, ja dzīvokli aizņem pats īpašnieks (fiziskā persona).

Īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā

Dzīvojamās telpas īres līguma nostiprināšana zemesgrāmatā un nepieciešamības gadījumā tā dzēšana ir atkarīga no līguma abu pušu gribas.

Maldīgs ir uzskats, ka tikai zemesgrāmatā nostiprināts īres līgums būs saistošs trešajām personām, jo atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 8. pantam, kurš nosaka: Ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi (..), īres līgums ir saistošs trešajām personām neatkarīgi no tā vai tas ir ierakstīs zemesgrāmatā.

Īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā var būt nozīmīga gadījumos, kad dzīvojamo telpu izīrē komersants, jo likums Par nekustamā īpašuma nodokli paredz atšķirīgu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, gadījumos, kad dzīvojamās telpas tiek izīrētas un īres līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā.

Personas, kuras var tikt iemitinātas dzīvojamajā telpā

Īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.

Nepilngadīga bērna (arī adoptēta) iemitināšanai viņa vecāku īrētajā dzīvojamā telpā pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana nav nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams izīrētājs.

Citu personu, kuras nav minētas augstāk, iemitināšanai īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana.

Būtiski norādīt, ka visām iemitinātajām personām ir jāatbilst īrniekam izvirzāmajai prasībai, proti, tām jābūt fiziskām personām, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā.

Drošības nauda

Dzīvojamās telpas īres līguma saistību izpildes nodrošināšanai izīrētājs, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu, ir tiesīgs prasīt no īrnieka drošības naudas iemaksu, paredzot līgumā tās apmēru, samaksas, dzēšanas un atmaksāšanas kārtību un termiņus. Ja īrnieks, īres līgumam izbeidzoties, ir parādā izīrētājam īres maksu vai maksu par pakalpojumiem, kā arī par nodarītajiem zaudējumiem, parāds tiek dzēsts un zaudējumi atlīdzināti no drošības naudas.

Ja, dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, drošības nauda līguma saistību izpildes nodrošināšanai netiek izmantota vai tiek izmantota daļēji, tā pilnībā vai tās atlikusī daļa atdodama īrniekam ne vēlāk kā tajā pašā dienā, kad dzīvojamā telpa tiek atbrīvota, ja īres līgumā nav noteikts citādi.

Mūsu piedāvātajā pakalpojumā ir iespējams izvēlēties paredzēt īres līgumā drošības naudas maksāšanas pienākumu un attiecīgi tiek regulēts ar drošības naudu saistītie jautājumi.

Ja Jums ir jautājumi par pakalpojumu "Dzīvojamo telpu īres līgums" vai jebkuru citu TEMIDIO pakalpojumu, sazinieties ar mums.

Cena:

€ 14,95Ietilpst:
  • Dzīvojamo telpu īres līgums
  • Pieņemšanas-Nodošanas akts uzsākot īres attiecības
  • Pieņemšanas-Nodošanas akts izbeidzot īres attiecības
  • Apliecinājums par īres maksas saņemšanu
  • Apliecinājums par drošības naudas saņemšanu
  • Paskaidrojumi par veicamajām darbībām
  • Tiešsaistes palīdzība
SAŅEMT PAKALPOJUMU
Image #4 Image #5 Image #6