Vai Īres Līgums ir Jāreģistrē Zemesgrāmatā?


Īsā atbilde  – neviens normatīvais akts neuzliek šādu pienākumu un tas nav obligāti darāms. Tomēr atsevišķos gadījumos īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā var būt izīrētāja un īrnieka interesēs.

1. Īres līguma saistošais spēks jaunajam īpašniekam

2. Nomas līguma saistošais spēks jaunajam īpašniekam

3. Nodokļu maksāšanas pienākums

4. Nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem

5. Jauns dzīvojamo telpu īres likums

6. Kā reģistrēt īres līgumu zemesgrāmatā?


Īres līguma saistošais spēks jaunajam īpašniekam

Par īres līguma reģistrāciju zemesgrāmatā nereti valda uzskats, ka tikai zemesgrāmatā reģistrēti īres līgumi ir saistoši trešajām personām un īrnieks saglabās savas tiesības īrēt dzīvojamās telpas īpašnieka maiņas gadījumā tikai, ja īres līgums būs reģistrēts zemesgrāmatā.

Šādu priekšstatu pamatoti var radīt Civillikuma 2126.pants, kurš paredz, ka – Ierakstot nomas vai īres līgumu zemesgrāmatās, nomnieks vai īrnieks iegūst lietu tiesību, kas ir spēkā arī pret trešajām personām.

Tomēr jāatceras, ka īres attiecības regulē speciālais likums – Likums Par dzīvojamo telpu īri un šī likuma 8.pants paredz – ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.

Tādējādi – neatkarīgi no tā vai īres līgums ir reģistrēts zemesgrāmatā, īpašnieka maiņas gadījumā jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie īres līgumi.

Nomas līguma saistošais spēks jaunajam īpašniekam

Atšķirīga situācija ir ar nomas līgumiem.

Atgādinām, ka īres attiecības veidojas, ja citai personai par atlīdzību lietošanā tiek nodotas dzīvojamās telpas, piemēram, dzīvoklis, savukārt nomas attiecības, ja lietošanā tiek nodotas nedzīvojamās telpas, piemēram, biroja telpas.

Ņemot vērā, ka atšķirībā no īres attiecībām, kuras regulē speciālais likums, nomas attiecības regulē Civillikums un ievērojot jau minēto  Civillikuma 2126.pantu – jaunajam īpašniekam saistošs būs tikai tāds nomas līgums, kurš ir reģistrēts zemesgrāmatā.

Tādējādi, ja esi nomnieks, kas nomā nedzīvojamās telpas, piemēram, biroju vai ražošanas telpas, tavās interesēs ir, lai nomas līgums tiktu reģistrēts zemesgrāmatā. Tad īpašuma īpašnieka maiņas gadījumā nomas līgums būtu saistošs arī jaunajam īpašniekam.

Nodokļu maksāšanas pienākums

Nereti īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā tiek saistīta ar nodokļu maksāšanu no īres līguma pamata gūtajiem ienākumiem.

Zināma saistība tam ir. Proti, reģistrējot īres līgumu zemesgrāmatā, tas kļūst publisks un jebkura persona, kura ielūkojas attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā, var redzēt, ka šāds īres līgums ir noslēgts. Tai skaitā, to var redzēt arī nodokļu administrācija un attiecīgi pārbaudīt vai no šī īres līguma gūtajiem ienākumiem tiek maksāti piemērojamie nodokļi.

Tomēr īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā pati par sevi automātiski nerada kādas nodokļu maksāšanas režīma attiecības. Respektīvi, lai par īres līguma gūtajiem ienākumiem izīrētājs maksātu ienākuma nodokli, tas ar Valsts ieņēmumu dienestu ir jānokārto atsevišķi.

Par vienkāršoto nodokļu maksāšanas režīmu, kur persona var nereģistrēt saimniecisko darbību un maksāt ienākuma nodoklis 10% apmērā, esam aprakstījuši rakstā – Kā Maksāt Nodokļus no Īres Līguma Ienākumiem?

Nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem

Īres līguma reģistrācijai zemesgrāmatā ir nozīme, ja izīrētājs ir komersants (juridiska persona), kurš izīrē dzīvojamās telpas.

Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, tiem nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas komersanta īpašumā un tiek izīrēti dzīvošanai un īres tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, ir piemērojama samazināta nekustamā īpašuma nodokļu likme. Ierasto 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likmes vietā tad tiek piemērota procentu likme robežās no 0,2 līdz 0,6 %. Tas noteikts likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.7 daļā.

Būtiski norādīt, ka pašvaldības var izvirzīt vēl papildus nosacījumus samazinātās nodokļu likmes piemērošanai. Tā piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos noteikts, ka samazinātās nodokļu likmes piemērošanas obligāts priekšnoteikums ir prasība, lai izīrētajās telpās ir deklarēta vismaz 1 persona.

Jauns dzīvojamo telpu īres likums

Esošais īres attiecību regulējošais likums ir pieņemts pirms 27 gadiem, līdz ar to atsevišķos jautājumos ir novecojis un neatbilst mūsdienu ekonomiskajai un sociālajai situācijai. Kā viens no būtiskākajiem esošā regulējuma trūkumiem ir jāmin izīrētāja augsti riski, ka īrnieks nenorēķināsies par īri vai nodrošinātajiem pamatpakalpojumiem un ar to saistītais nesamērīgi ilgstošs strīdu risināšanas process tiesā.

Šobrīd tapšanas procesā ir jauns īres attiecību regulējošs likums, kur viens no iecerētajiem jauninājumiem ir prasība, ka īres līgumi turpmāk būs nostiprināmi zemesgrāmatā. Īres līgumu nostiprināšana zemesgrāmatā tad būtu priekšnoteikums, lai būtu iespējama saistību izpilde bezstrīdus kārtībā, jeb cietiem vārdiem sakot – īres attiecību strīdus varēs izskatīt vienkāršotā un ātrākā procesā, nekā līdz šim.

Kā reģistrēt īres līgumu zemesgrāmatā?

Lai reģistrētu īres līgumu zemesgrāmatā, īrniekam un izīrētājam ir nepieciešams vērsties pie zvērināta notāra, lai tiktu sagatavots nostiprinājuma lūgums. Pats īres līgums var tikt sagatavots privātā kārtā, proti, nav nepieciešamība to slēgt pie zvērināta notāra.

Aptuvenās izmaksas par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu pie zvērināta notāra ir EUR 60. Lētāka opcija ir nostiprinājuma lūgumu sagatavot Bāriņtiesā, kur tas izmaksās aptuveni EUR 15. Tomēr bāriņtiesa var sagatavot nostiprinājuma lūgumu tikai tajos gadījumos, ja īrnieks vai izīrētājs ir deklarējies attiecīgajā Bāriņtiesas pašvaldībā.

Pēc nostiprinājuma lūguma sagatavošanas to ir nepieciešams iesniegt zemesgrāmatā. Kancelejas nodeva par īres līguma reģistrāciju zemesgrāmatā ir EUR 14,23 un reģistrācija aizņem aptuveni 10 dienas.


TEMIDIO pakalpojums Dzīvojamo telpu īres līgums ietver personalizētu, juridiski korektu un parakstīšanai gatavu dokumentu paketi – visu, kas nepieciešams drošu īres attiecību nodibināšanai.

Pakalpojuma ietvaros, ņemot vērā lietotāja ievadīto informāciju, tiek sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, tai skaitā – īres līgums, pieņemšanas-nodošanas akti, apliecinājumi par naudas saņemšanu, uc. Dokumenti ir gatavi uzreiz un pieejami word formātā.