Aizdevuma līgums

Aizdod vai aizņemies naudu droši. Viss nepieciešamais aizdevuma tiesisko attiecību nodibināšanai 3 minūšu laikā.

  • Visi nepieciešamie dokumenti drošām aizdevuma attiecībām
  • Detalizēti paskaidrojumi par veicamajām darbībām
  • Automātiska aizdevuma atmaksas grafika sastādīšana

SAŅEMT PAKALPOJUMU

Cena: € 14,95

Kas ietilpst pakalpojumā?

Automātiski tiek sagatavoti un pielāgoti katrai situācijai:

Aizdevuma līgums

Aizdevuma atmaksas grafiks

Apliecinājums par aizdevuma saņemšanu

Apliecinājums par aizdevuma atmaksu


Sistēma pati nosaka, kādi dokumenti ir nepieciešami, un tie tiek sagatavoti automātiski, balstoties uz lietotāja sniegto informāciju. Piemēram, apliecinājums par aizdevuma saņemšanu tiks sagatavots, ja lietotājs atzīmēs, ka aizdevuma summas izsniegšana tiek veikta skaidrā naudā. Dokumenti ir pieejami uzreiz pēc jautājumu formas aizpildīšanas un pakalpojuma apmaksas. Pakalpojumu ir izstrādājuši kvalificēti juristi un gala dokumentus ir iespējams lejupielādēt word formātā. Ja nepieciešama palīdzība, lasi - kā saņemt pakalpojumu.


Kā tas strādā?Kas jāņem vērā, slēdzot aizdevuma līgumu?


Tikai atvietojamas lietas

Ar aizdevuma līgumu aizdevējs nodod aizņēmējam īpašumā zināmu daudzumu atvietojamu lietu. Atvietojamas lietas ir tās, kurām parasti ievēro vienīgi šķiru, bet ne veidu, ne arī lietu pašu par sevi. Piemēram, nauda ir atvietojama – atdodot saņemto naudu, nav nepieciešams atdod tieši tās konkrētās naudas zīmes, kas tika aizdotas, bet gan attiecīgu naudas summu. Aizdot var arī, piemēram, ķieģeļus, degvielu, lopbarību un citas atvietojamas lietas. TEMIDIO piedāvātais pakalpojums Aizdevums aptver raksturīgāko aizdevuma objektu – naudu, un ir iespējams izvēlēties kādu no trim valūtām – EUR, GBP, USD.

Naudas nodošana

Aizdevuma līguma parakstīšana pati par sevi vēl nerada aizdevuma attiecības, un tas vēl netiek uzskatīts par noslēgtu, iekams nauda reāli netiek nodota aizņēmējam. Tādēļ ir ļoti svarīgi korekti fiksēt naudas nodošanas faktu, lai vajadzības gadījumā varētu tikt pierādīts, ka aizdevuma līgums tiešām ir noslēgts. TEMIDIO piedāvātais pakalpojums Aizdevums nodrošina nepieciešamos dokumentus, lai korekti tiktu fiksēta gan aizdevuma izsniegšana, gan katra aizdevuma atmaksas epizode.


Aizdevuma atmaksas nosacījumi

Aizdevuma līgumā būtu nepieciešams skaidri noteikt nosacījumus aizdevuma atmaksai. Visbiežāk sastopamos aizdevuma atmaksas veidus var iedalīt sekojoši:

Vienā maksājumā Veicot regulārus maksājumus
Pēc pieprasījuma Konkrētā datumā Reizi konkrētā periodā Konkrēta skaita maksājumos
Aizdevuma atmaksai nav noteikts konkrēts termiņš, un aizņēmējs aizdevumu atmaksā pēc aizdevēja pirmā pieprasījuma. Aizdevuma atmaksai noteikts konkrēts datums. Aizņēmējs veic regulārus maksājumus, piemēram, reizi mēnesī. Aizņēmējs veic konkrētu, iepriekš noteiktu maksājumu skaitu.
Piemērs: Pēc 10 mēnešu aizdevuma summas lietošanas aizdevējs pieprasa visu aizdevuma summas atmaksu. Piemērs: Aizņēmējs veic visas aizdevuma summas atmaksu vienā maksājumā 2020.gada 1.janvārī. Piemērs: Aizņēmējs katra mēneša 10. datumā veic aizdevuma atmaksu EUR 100 apmērā. Piemērs: Aizņēmējs aizdevuma pilnīgu atmaksu veic trīs maksājumos, no kuriem pirmie divi ir EUR 200 apmērā, bet trešais maksājums EUR 600 apmērā.

TEMIDIO piedāvātajā pakalpojumā Aizdevums ietvertas visas iepriekš minētās aizdevuma atmaksas iespējas, un lietotājs var izvēlēties sev vēlamo. Turklāt sistēma veic automātisku procentu aprēķinu atbilstoši izvēlētajiem aizdevuma atmaksas nosacījumiem.

Nepienācīga līguma saistību izpilde

Aizdevuma līgumā būtu vēlams nodrošināties pret gadījumiem, kad dažādu apsvērumu dēļ kāda no pusēm pienācīgi nepilda aizdevuma līguma noteikumus.

Saistību izpildes nodrošināšanai līgumā var paredzēt līgumsodu, ar ko aizņēmējs uzņemas maksāt noteiktu naudas summu gadījumā, ja pienācīgi nepilda uzņemtās saistības. Tomēr būtiski ievērot, ka līgumsoda kopējā summa nevar pārsniegt 10% no pamatparāda apmēra.

Tāpat būtiski līgumā paredzēt aizdevējam tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja aizņēmējs noteiktu periodu nepilda ar aizdevuma līgumu uzņemtās saistības un kavē vai neveic aizdevuma summas atmaksu. Paredzot šādas tiesības, aizdevējs varēs laicīgi atkāpties no līguma un vērsties tiesā savu tiesību aizsardzībai, un lūgt piedzīt parādu.

Visbeidzot, aizdevuma līgumā ir svarīgi skaidri noteikt kārtību, kā puses izskatīs strīdus, kas starp tām varētu rasties. Būtiski noteikt gan piemērojamo likumu, gan institūciju, kas būs tiesīga izskatīt strīdus, ja puses pašas nevarēs atrisināt strīdu.

Ja Jums ir jautājumi par pakalpojumu "Aizdevuma līgums" vai jebkuru citu TEMIDIO pakalpojumu, sazinieties ar mums.

Cena:

€ 14,95Ietilpst:
  • Aizdevuma līgums
  • Aizdevuma atmaksas grafiks
  • Automātisks procentu aprēķins
  • Apliecinājums par aizdevuma izsniegšanu
  • Apliecinājums par aizdevuma atmaksu
  • Paskaidrojumi par veicamajām darbībām
  • Tiešsaistes palīdzība
SAŅEMT PAKALPOJUMU
Image #2 Image #3